Skriv ut

Stadgar 2001-07-14

§ 1

Nordiska Typ2-klubben är en ideell förening som har till uppgift att främja intresset för Folkabussen, både historiskt och som fritidsfordon.

Föreningens firma är Nordiska Typ2-klubben.

§ 2

Medlemskap i klubben är frivilligt och sker genom anmälan till föreningen. Inget villkor om ägande av folkvagnsbuss finns för medlemskap.

§ 3

Medlemskapet är avgiftsbelagt. Särskild avgift kan tas ut för vissa aktiviteter.

§ 4

Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderåret. Räkenskaper och verksamhetsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 5

Ordinarie årsmöte skall hållas under perioden maj-juli månad. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt senast en månad före mötet. Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen, när styrelsen så önskar eller då minst en tiondel av medlemmarna så påfordrar. Anledningen till extra föreningsmöte skall anges i kallelsen, som skall utsändas minst tre veckor före mötet.

§ 6

Vid årsmötet skall förekomma:

a. Val av ordförande för mötet
b. Val av sekreterare för mötet
c. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
d. Fastställande av dagordning
e. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
f. Föredragning av verksamhetsberättelse
g. Föredragning av ekonomisk berättelse
h. Föredagning av revisionsberättelse
i. Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
j. Beslut om styrelsens sammansättning, antal ledamöter och ersättare
k. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
l. Val av ersättare
m. Val av revisor och ersättare
n. Val av valberedning
o. Beslut om medlemsavgiftens storlek
p. Beslut om verksamhetsplan och budget
q. Övriga frågor

§ 7

Röstning vid föreningsmöten sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Varje medlem ger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden vid mötet utslagsröst. Röstning genom fullmakt medges.

§ 8

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, kassör samt ett antal ledamöter. Antalet fastställs på årsmötet.

§ 9

Styrelsesammanträden hålls vid tidpunkter som bestäms av styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal ger ordföranden utslagsröst.

§ 10

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassor var för sig.

§ 11

Förslag till ändring av föreningens stadgar skall skriftligen tillställas styrelsen som har att bereda och för avgörande hänskjuta förslaget till årsmöte eller extra föreningsmöte. För antagande fordras minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 12

För att beslut om upplösning av föreningen skall vinna giltighet krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten. Vid utfärdande av kallelse till dessa möten skall särskilt framhållas att förslag om föreningens upplösande kommer att bli föremål för omröstning.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall samtidigt bestämmas hur tillgångarna skall disponeras. Därvid skall föreningens syfte beaktas.